கிராம சேவகர் பிரிவு   கிராம சேவகர் பெயர் அதிகாரப்பூர்வ முகவரி தொடர்பு இல
356 - துணுமடலாவ menike திருமதி. கே.பீ.எஸ்.பீ. மெணிகே

மஹவிலச்சிய பிரதேச செயலகம்,
ஒயாமடுவ.
அலயாபத்துவ.

+94 712 448 475
35​7-ஹெலம்பவெவ chandrani செல்வி. எச்.எம்.ஸீ. சிசிரலதா மஹவிலச்சிய பிரதேச செயலகம்,
ஒயாமடுவ,
அலயாபத்துவ.
+94 718 025 193
358 - ஒயாமடுவ deepika திருமதி. ஆர்.டீ.பீ. ரத்நபால மஹவிலச்சிய பிரதேச செயலகம்,
ஒயாமடுவ,
அலயாபத்துவ.
+94 713 725 834
359 - மஹவிலச்சிய rasanjali செல்வி. ஆர்.பீ. பீ. ரசாங்ஜலீ ராஜபக்‌ஷ மஹவிலச்சிய பிரதேச செயலகம்,
ஒயாமடுவ,
அலயாபத்துவ.
+94 783 172 026
360 - குடாவிலச்சிய manoja திருமதி. எம். ஜயதிலக மஹவிலச்சிய பிரதேச செயலகம்,
ஒயாமடுவ,
அலயாபத்துவ.
+94 713 725 990
361 - கிரல்பெடியாவ wimaladasa

திருமதி. டீ.என். விமலதாச

மஹவிலச்சிய பிரதேச செயலகம்,
ஒயாமடுவ,
அலயாபத்துவ.
 +94 779 888 205
362 -​பேமடுவ  jayantha திரு. என்.ஜே. ப்ரேமவங்ச மஹவிலச்சிய பிரதேச செயலகம்,
ஒயாமடுவ,
அலயாபத்துவ.

+94 774 397 686

+94 713 725 824

363 - ரன்தூவ jayantha திரு. என்.ஜே. ப்ரேமவங்ச மஹவிலச்சிய பிரதேச செயலகம்,
ஒயாமடுவ,
அலயாபத்துவ.

+94 774 397 686

+94 713 725 824

 

364 – பலுகச்வெவ niluka

திருமதி. ஆர்.ஏ.என்.யூ. ரத்னாயக

மஹவிலச்சிய பிரதேச செயலகம்,
ஒயாமடுவ,
அலயாபத்துவ.
+94 778 116 783
365 - மன்னாரம் சந்தி sooriyaarachchi திருமதி. எஸ்.ஏ.எஸ்.என். ஸூரியஏரச்சி மஹவிலச்சிய பிரதேச செயலகம்,
ஒயாமடுவ,
அலயாபத்துவ.
 +94 775 161 576
366 - தன்திரிமலய abheysinghe திரு. எம்.டப்.எஸ். அபேஸிங்க மஹவிலச்சிய பிரதேச செயலகம்,
ஒயாமடுவ,
அலயாபத்துவ.
+94 714 479 281
367 - தெமடமல்கம lahiru திரு. வயி.எம்.எல்.டீ.ஸெனவிரத்ன மஹவிலச்சிய பிரதேச செயலகம்,
ஒயாமடுவ,
அலயாபத்துவ.

 

+94 718 489 968
368 -நெலும்வில abheysinghe திரு. எம்.டப்.எஸ். அபேஸிங்க மஹவிலச்சிய பிரதேச செயலகம்,
ஒயாமடுவ,
அலயாபத்துவ.
+94 714 479 281
369 - சதமல்எலிய lahiru திரு. வயி.எம்.எல்.டீ.ஸெனவிரத்ன மஹவிலச்சிய பிரதேச செயலகம்,
ஒயாமடுவ,
அலயாபத்துவ.
+94 718 489 968
370 - அத்தத்கல்ல amarathunga திரு. டப்.எம். அமரதுங்க மஹவிலச்சிய பிரதேச செயலகம்,
ஒயாமடுவ,
அலயாபத்துவ.
+94 713 463 922
371 - நவோதாகம g dumy new திருமதி. டப்.பீ.எம்.எச்.என்.வீரசேகர மஹவிலச்சிய பிரதேச செயலகம்,
ஒயாமடுவ,
அலயாபத்துவ.
+94 712 142 240
372 - துப்பிடியாவ wimalasooriya செல்வி. எச்.எம்.ஐ.டீ. விமலஸூரிய மஹவிலச்சிய பிரதேச செயலகம்,
ஒயாமடுவ,
அலயாபத்துவ.
+94 788 915 022

News & Events

26
ஏப்2019
Sinhala and Tamil New Year Celebration - 2019

Sinhala and Tamil New Year Celebration - 2019

Sinhala and Tamil New Year Celebration -...

11
ஏப்2019
'April Pledge' for a Drugs-Free Country

'April Pledge' for a Drugs-Free Country

'April Pledge' for a Drugs-Free Country A...

குடியுரிமை சாசனம்

Scroll To Top