නම/ස්ථානය ලිපිනය දුරකතන අංකය
සිද්ධාර්ථ මහා විද්‍යාලය පේමඩුව, මහවිලච්චිය +94 252 224 993
සීවලී ආදර්ශ ප්‍රාථමික විද්‍යාලය පේමඩුව, මහවිලච්චිය
මහා කාශ්‍යප විද්‍යාලය ඔයාමඩුව
දුණුමඩලාව විද්‍යාලය දුණුමඩලාව
කදුරුපිටිය අශෝකමාලා විද්‍යාලය කදුරුපිටිය, දුණුමඩලාව
තක්ෂිලා විද්‍යාලය බෝගස් හන්දිය, මහවිලච්චිය
ගාමිණී විද්‍යාලය වම් ඉවුර, මහවිලච්චිය
සාලිය මාලා විද්‍යාලය මන්නාරම් හන්දිය, පේමඩුව
විමලඥාණ විද්‍යාලය තන්තිරිමලය
බිල්ලෑව විද්‍යාලය තන්තිරිමලය
ධර්මපාල මහා විද්‍යාලය තම්බියාව, තන්තිරිමලය
ඇත්දත්කල්ල රාහුල විද්‍යාලය ඇත්දත්කල්ල, පේමඩුව
සිරිසඟබෝ විද්‍යාලය වන්නිහැළඹවැව, ඇලයාපත්තුව
කිඹුල්වැව ආනන්ද විද්‍යාලය තන්තිරිමලය
අශෝක විද්‍යාලය සියඹලාගස්වැව, ඇලයාපත්තුව

News & Events

26
අප්‍රේ2019
සිංහල හා දෙමළ අලුත් අවුරුදු සැමරුම - 2019

සිංහල හා දෙමළ අලුත් අවුරුදු සැමරුම - 2019

සිංහල හා දෙමළ අලුත් අවුරුදු සැමරුම -...

11
අප්‍රේ2019
මතින් නිදහස් රටක් ‌‌වෙනුවෙන් 'බක්මහ දිවුරුම'

මතින් නිදහස් රටක් ‌‌වෙනුවෙන් 'බක්මහ දිවුරුම'

මතින් නිදහස් රටක් වෙනුවෙන් 'බක්මහ දිවුරුම' මත්ද්‍රව්‍ය...

Scroll To Top