අප සපයන සේවාවන්...

ඔබේ අවශ්‍යතාව අනුව අදාළ කාණ්ඩය වෙත පිවිස පරීක්ෂා කර බලන්න. ඔබ සොයන තොරතුරු එහිදී සොයා ගැනීමට නොහැකි වූයේ නම්, අප ඇමතීමට කාරුණික වන්න.

අප අමතන්න

News & Events

01
ජන2019
Commencement of Duties , Year 2019

Commencement of Duties , Year 2019

The commencement of official duties for the...

29
නොවැ2018
දැය නැගූ පරපුරක නර්තන පෙළහර  - 2018 [2018.11.27]

දැය නැගූ පරපුරක නර්තන පෙළහර - 2018 [2018.11.27]

උතුරු මැද පළාත් සමාජ සේවා දෙපාර්තමේන්තුව විසින්...

09
ඔක්2018
මහවිලච්චිය සාලිය වැඩිහිටි බල මණ්ඩලය සමස්ථ ලංකා ප්‍රථම ස්ථානය දිනාගනී

මහවිලච්චිය සාලිය වැඩිහිටි බල මණ්ඩලය සමස්ථ ලංකා ප්‍රථම ස්ථානය දිනාගනී

2018 ජාත්‍යන්තර වැඩිහිටි දිනයට සමගාමීව ජාතික වැඩිහිටි...

Scroll To Top