අප සපයන සේවාවන්...

ඔබේ අවශ්‍යතාව අනුව අදාළ කාණ්ඩය වෙත පිවිස පරීක්ෂා කර බලන්න. ඔබ සොයන තොරතුරු එහිදී සොයා ගැනීමට නොහැකි වූයේ නම්, අප ඇමතීමට කාරුණික වන්න.

අප අමතන්න

News & Events

26
අප්‍රේ2019
සිංහල හා දෙමළ අලුත් අවුරුදු සැමරුම - 2019

සිංහල හා දෙමළ අලුත් අවුරුදු සැමරුම - 2019

සිංහල හා දෙමළ අලුත් අවුරුදු සැමරුම -...

11
අප්‍රේ2019
මතින් නිදහස් රටක් ‌‌වෙනුවෙන් 'බක්මහ දිවුරුම'

මතින් නිදහස් රටක් ‌‌වෙනුවෙන් 'බක්මහ දිවුරුම'

මතින් නිදහස් රටක් වෙනුවෙන් 'බක්මහ දිවුරුම' මත්ද්‍රව්‍ය...

11
අප්‍රේ2019
ධර්ම දේශණා වැඩසටහන - 'ත්‍රිපිටකාභිවන්දනා සතිය'

ධර්ම දේශණා වැඩසටහන - 'ත්‍රිපිටකාභිවන්දනා සතිය'

ධර්ම දේශණා වැඩසටහන - 'ත්‍රිපිටකාභිවන්දනා සතිය' ත්‍රිපිටකාභිවන්දනා...

11
අප්‍රේ2019
'ත්‍රිපිටකාභිවන්දනා සතිය' වෙනුවෙන් පැවැත්වූ ථෙරවාදී ත්‍රිපිටකය පිළිබඳ ශාස්ත්‍රීය සම්මන්ත්‍රණය [2019.03.21]

'ත්‍රිපිටකාභිවන්දනා සතිය' වෙනුවෙන් පැවැත්වූ ථෙරවාදී ත්‍රිපිටකය පිළිබඳ ශාස්ත්‍රීය සම්මන්ත්‍රණය [2019.03.21]

'ත්‍රිපිටකාභිවන්දනා සතිය' වෙනුවෙන් පැවැත්වූ ථෙරවාදී ත්‍රිපිටකය පිළිබඳ...

Scroll To Top